Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Слайд2.JPG

Лобата Олена Валеріївна, аспірантка освітньої програми 051 "Економіка", 2016 - 2020 р.р.


Науковий керівник: Пашкевич Марина Сергіївна, завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н. (спеціальність 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), професор (особиста сторінка наукового керівника - http://oa.nmu.org.ua/ua/vikladachi/page.php).
Рік вступу: 2016.
Тема дисертаційної роботи: "Регулювання регіонального розвитку на засадах циркулярної економіки".

Актуальність теми дисертаційної роботи:

Все більшої значимості набуває концепція циркулярного господарювання, яка повністю вписується у парадигму сталого розвитку Циркулярна економіка є наступним етапом економічного розвитку, який прийшов на зміну так званій "лінійній економіці". Циркулярна економіка за своєю сутністю передбачає безвідходне господарювання, коли відходи одного виробництва повинні стати сировиною для наступного. Таким чином досягається ресурсозбереження, підвищується конкурентоспроможність та ефективність економіки вцілому.

Оскільки циркулярна економіка передбачає повне сполучення підприємств різних галузей, то можна стверджувати, що це є економікою міжгалузевих зв'язків з організаційно-управлінської точки зору. Тобто це є регіональним рівнем регулювання, який природно виходить за межі кожного окремого підприємства. 

У зв'язку з вище зазначеним, існуючі механізми регулювання регіонального розвитку потребують удосконалення з урахуванням особливостей циркулярної економіки. Таким чином, тема дисертаційної роботи є актуальною і своєчасною.

 

Основні публікації:
  1. Пашкевич М.С. Моделі розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу в умовах циркулярної економіки [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.В. Лобата // Ефективна економіка. – 2016. - №10. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5741.
  2. Лобата О.В. Аналіз моделей збалансованого регіонального розвитку [Електронний ресурс] / О.В. Лобата // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – 2016. - № 5. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/5-2016-ukr.
  3. Пашкевич М.С. Напрями удосконалення системи державного управління з метою стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу у циркулярній економіці [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.В. Лобата // Ефективна економіка. – 2017. - №3. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5743.Слайд3.JPG
Кармазін Сергій Сергійович, аспірант освітньої програми 073 "Менеджмент", 2017 - 2021 р.р.

Науковий керівник: Пашкевич Марина Сергіївна, завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н. (спеціальність 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), професор (особиста сторінка наукового керівника - http://oa.nmu.org.ua/ua/vikladachi/page.php).
Рік вступу: 2017.
Тема дисертаційної роботи: "Стратегії управління діджиталізацією промислового підприємства".

Актуальність теми дисертаційної роботи:

Діджиталізація підприємств є частиною загального суспільно-економічного тренду з діджиталізації соціально-економічних відносин, тобто не лише автоматизації виробничих процесів, але й автоматизації управління та прийняття управлінських рішень на основі застосування технологій штучного інтелекту. Зазначені процеси та явища складають основу сучасної революції 4.0. Тому тематика досліджень є актуальною.

Діджиталізація підприємства передбачає використання технологій штучного інтелекту для удосконалення бізнес-моделі функціонування підприємства, а також створення нових можливостей для отримання додаткової вигоди. Діджиталізація управління підприємством може стати конкурентною перевагою та підвищити рівень конкурентоздатності через виробництво продукції вищої якості, дешевше та швидше.

Таким чином, постає актуальна науково-практична задача з обгрунтування стратегій комплексного управління діджиталізацією підприємств та розробки методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективності діджиталізації процесів.  
Слайд1.JPG
Лі Гуаньнань, аспірант освітньої програми 051 "Економіка", 2019 - 2023 р.р.

Науковий керівник: Пашкевич Марина Сергіївна, завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н. (спеціальність 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), професор (особиста сторінка наукового керівника - http://oa.nmu.org.ua/ua/vikladachi/page.php).
Рік вступу: 2019.
OCID: https://orcid.org/0000-0002-7244-7560
Тема дисертаційної роботи: "Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів на основі безумовного базового доходу".

Актуальність теми дисертаційної роботи:

Сучасний етап соціально-економічного розвитку регіонів характеризується територіальною асиметрією, нерівномірністю та нерівністю розвитку регіонів, навіть у межах однієї країни, а також соціальною несправедливістю розподілу суспільного блага. Між тим, рівномірність соціально-економічного розвитку регіонів є однією зі складових концепції сталого розвитку. Якщо проблема рівномірного соціально-економічного розвитку територій та справедливого розподілу суспільного блага не буде вирішеною, то спостерігатиметься надмірна урбанізація та концентрація продуктивних сил на обмежених територіях, а також концентрація доходу та суспільних благ у обмеженої кількості економічних субєктів. Таким чином, обрана тема дисертаційної роботи для дослідження є актуальною.

Безумовний (гарантований) базовий дохід (безумовний основний дохід, БОД) - соціальна концепція, що передбачає регулярну виплату певної суми грошей кожному члену певного співтовариства з боку держави або іншого інституту. У звязку з цим представляє науковий інтерес дослідження процесу соціально-економічного розвитку на основі зазначеного механізму безумовного базового доходу, який грунтується на принципово новій парадигмі розподілу суспільних благ.

У результаті виконання дисертаційної роботи передбачається наукове обгрунтування теоретичних засад та розробка механізму стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів на основі концепції безумовного базового доходу, розробка моделі соціально-економічного регіонального розвитку з урахуванням параметрів безумовного базового доходу, дослідження особливостей адаптації концепції базового доходу у регіонах України та Китаю з подальшим виявленням факторів соціально-економічного розвитку територій.

У процесі виконання дисертаційних досліджень планується відкриття науково-дослідної теми «Впровадження концепції безумовного базового доходу у регіонах України».Соцмережі посилання.jpg

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт