Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

9EA0687F-0637-4EB3-9BFD-06C78C726AC3.jpeg

ПІДРУЧНИКИ та НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ
 • Організаційно-процесуальні основи судово-економічної експертизи : навч. посібник. для студ. спеціальності 071 Облік і оподаткування/   Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ; М-во освіти і науки України, Нац. техн.   ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 155 с.
 • Гресь Н.Л. Облік і звітність в оподаткуванні / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ / за заг. ред. проф. М.Т. Теловотаї ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 152 с. 
 • Гресь Н.Л. Економіко-правові аспекти застосування ПДВ в Україні / Н.Л. Гресь // Облік,аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія / за заг. ред. М.С. Пашкевич ; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. С. 244–252.
8A491629-F214-42EA-B29F-CFFB097FC176.png   
26428E08-1E21-4313-8693-98047B4F56AA.jpegB5E9B0FF-1ECA-4F58-A284-2F69C7039541.jpeg

DC74F489-6196-45E4-9BD1-875B68DF3D4F.jpeg23824018-B549-4C41-B0C4-69CACFCEFA90.jpeg
 • Програма виробничої та передатестаційної практики для магістрів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (освітньо-професійна підготовка) / Є.А. Коровяка, Н.Л. Гресь, А.О. Ігнатов; НТУ «Дніпровська політехніка». – Д., : НТУ «ДП», 2019. – 26 с. (Затверджено до видання редакційною радою НТУ «Дніпровська політехніка», протокол № 7 від 05.07.2019 р.).
 • Учебно-ознакомительная практика соискателей высшего образования в сфере бухгалтерского учета : учеб.-метод. пос. / Н.Л. Гресь ; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. - Д. : НГУ, 2015. - 125 с.
 • Гресь Н. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування / Н. Гресь // Фінанси: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: навч.-метод. посіб. (Гриф МОН України) /Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-метод. центр  «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – С. 421-444.
 • Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит»: навч. метод. посіб. (Гриф МОН України)/ Н.Л. Гресь.  К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 112 с.
 • Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 • Пашкевич М.С.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») / М.С. Пашкевич, О.В.Усатенко, А.А.Макурін ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
 • Пашкевич М. С. Облік зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / М.С. Пашкевич, М.О. Харченко, А.А. Макурін ; М-во освіти і науки України, НТУ «ДП». – Дніпро : НГУ, 2018. – 94 с.
 • Пашкевич М. С. Управлінський облік : навч. посіб. / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін ; М-во освіти і науки України, НТУ «ДП». – Дніпро : НГУ, 2018. – 113 с.
 • Пашкевич М. С. Незалежний аудиторський та внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] / М .С. Пашкевич, Н. Л. Шишкова ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НГУ, 2017. – 182 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 30.10.17). – Назва з екрана.
 • Соціальний захист працівника : навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.В. Усатенко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НГУ, 2017. – 82 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 30.10.17). – Назва з екрана.
 • Законодавче регулювання бухгалтерського обліку : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Усатенко, А. А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро НТУ «ДП», 2019. – 160 с. - Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 10.04.2019). – Назва з екрана.
 • Теорія оподаткування : навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 70 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 18.09.2018). – Назва з екрана.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт