Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
дРІГА.jpg

Бирицька Ольга Павлівна (штатний працівник), стаж науково-педагогічної діяльності 11 років. Посада:
 • Доцент кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
 • Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи 2014 - 2019 р.р.
 • Секретар відбіркової комісії фінансово-економічного факультету на громадських засадах 2016 - 2019 р.р.
 • Вчений секретар Вченої ради фінансово-економічного факультету на громадських засадах 2014 - 2019 р.р.
 • Заступник декана фінансово-економічного факультету з профорієнтаційної роботи на громадських засадах 2013 - 2019 р.р.
 • Куратор студентських груп.


Освіта:
 • Національний гірничий університет, 2008 р., спеціальність «Облік і аудит», економіст з обліку і аудиту, НР№34819131 від 30.06.2008.


Науковий ступінь, вчене звання:
 • Кандидат економічних наук, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); диплом DK №036637 від 01.07.2016, тема дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення управління сек’юритизацією активів».


Основні навчальні дисципліни, які викладаються:
 • Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні;
 • Управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні;
 • Облік і аудит в банках;
 • Облік і аудит у страхових та інвестиційних компаніях та інші.


Іноземна мова:  
 • Англійська, С1, екзамен APTIS, 2017
EA9ED698-AB37-46FD-9C79-FF50B10FCE4E.jpeg 44AF73EC-FD98-482E-B425-51B5884039B4.jpegЛіцензування спеціальностей, акредитація та започаткування освітніх програм, забезпечення якості вищої освіти:
 • Учасник робочої групи з підготовки ліцензійної справи спеціальності 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 2018 р.

Підвищення кваліфікації: 
BE9988B7-EC01-4A87-ADCE-01E8E445B425.png
 • E-конференція "Якість освіти та онлайн навчання: кращі практики Технічного університету Дрездена", НТУ "Дніпровська політехніка", Доктор Хольгер Куссе - професор історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена; Маріанна Новоселова - наукова співробітниця професури історії слов'янських мов та мовознавства Інституту славістики Технічного Університету Дрездена . Травень 29, 2020.
 • E-meeting "Quality Assurance: Expertise from Vytautas Magnus University", Dnipro University of Technology, Speakers: Dr. Izabela Savickienė  - Head of Study Quality Unit (Filed of expertise - Process, participants and their roles in study quality assurance at VMU); Dr. Virginija Bortkevičienė - Chief Expert of Study Quality Unit (Field of expertise - Student feedback for quality assurance); Dr. Airina Volungevičienė - Director of Innovative Studies Institute (Field of expertise - Online Studies at VMU. Quality assurance through responsive and responsible solutions). May 21, 2020.
 • Тренінг з формування мережі експертів з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, НТУ "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, квітень 2019 р.
B3A0626C-14D8-4846-BBB9-462C4F9C2141.jpeg 6493E9EB-3CEA-4EF0-AE8A-D837460EC6D6.jpeg
 • Дніпровський економічний форум DEF'2018, стратегічна сесія "Рецепт національного успіху для України", конференція "Перспективи української економіки: погляд бізнесу", круглий стіл "Податок на виведений капітал та інші ідеї податкових реформ", 15-16 листопада 2018 р.
 • Workshop з користування M.E.Doc - програмного забезпечення для бухгалтерів, компанія "Маяк", 22 жовтня 2019 р., м. Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка".
1AF176CA-DFAD-4DF5-964F-7FBB9E3BB9D2.jpeg 8EEAE865-77C1-4844-BCAA-824F76B17091.jpeg
 • Он-лайн тренінг "Експерт з акдеритації освітніх програм" (Prometheus) 6 жовтня 2019 р.  
 • Семінар "Освітнє лідерство" у НТУ "Дніпровська політехніка" (спікер - С.А. Калашнікова) (2019 р.).
 • Тренінг з користування навчальної версії програмного забезпечення для бухгалтерів "Парус", головний офіс компанії "Парус", м. Київ, лютий 2018 р.
8734303F-481E-4909-9A1E-E517D10DFA47.jpeg 7F18B3D0-2EC3-4554-9FB0-687F68E79784.jpeg
 • Захист кандидатської дисертації у 2016 році.


Показники активності (забезпечення освітньої програми "Облік і аудит"):

1. 1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 1. Yaroslav Izmailov, Dmytro Pilevych, Liubov Shevtsiv, Yuliia Petlenko, Olha Driha, Antonina Lagun, Information Systems and Technologies in Accounting and Taxation as a Means of Integration into the Digital Economy, International Journal of Management (IJM), 11 (2), 2020, p.p. 122–131. https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_2/IJM_11_02_013.pdf.
 2. Legenchuk, S., Pashkevych, M., Usatenko, O., Driha, O., & Ivanenko, V. (2020). Securitization as an innovative refinancing mechanism and an effective asset management tool in a sustainable development environment. In E3S Web of Conferences «The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters» (Vol. 166, p. 13029). EDP Sciences.
2. 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
 1. Дріга О.П. Генезис податкової політики та системи оподаткування в Україні / Дріга О.П., Макурін А.А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», частина 1. 2018. – С. 154-157.
 2. Дріга О.П. Переваги та недоліки застосування механізму сек’юритизації активів у контексті бухгалтерського обліку // Бізнес Інформ. – 2018. – №5. – C. 267–272.
 3. Пашкевич М. С., Дріга О. П. Обґрунтування часу роботи менеджерів проекту як бази розподілу загальних нерозподілених витрат у проектно-орієнтованому калькулюванні управлінського обліку // Бізнес Інформ. – 2018. – №6. – C. 381–386.
 4. Дріга О.П. Методичні підходи до оцінки ефективності сек’юритизації активів в бухгалтерському обліку // Вісник ЧНУ 2017-3 том 2 (1). – С. 134-151.
 5. Дріга О.П. Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід / О.П. Дріга // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 1 (71). – С. 31-39
 6. Дріга О.П. Бухгалтерський аутсорсинг в процесі сек’юритизації: особливості застосування в компанії спеціального призначення / О.П. Дріга // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (31). – С. 111-126.
 7. Дріга О.П. Сек’юритизація активів: особливості механізму здійснення та облікового відображення / О.П. Дріга // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 182-188.
3. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
 1. Дріга О.П. Облік і аналіз сек’юритизації активів: монографія / О.П. Дріга; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ , 2016. – 212 с.
3. 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
 1. Наукова тема № 0119U103722 «Аналітичне забезпечення управління сек’юритизацією активів». Відповідальний виконавець: Дріга О.П. Термін виконання – 11.11.2019 – 11.11.2022 р.р.
4. 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
 1. Вчений секретар Вченої ради фінансово-економічного факультету, заступник декана фінансово-економічного факультету з профорієнтаційної роботи, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з профорієнтаційної роботи
5. 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
 1. Пашкевич М. С. Управлінський облік : навч. посіб. / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін ; М-во освіти і науки України, НТУ «ДП». – Дніпро : НГУ, 2018. – 113 с.
6. 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
 1. Керівництво студентом групи ОафеС15-1 (Трусова Катерина Сергіївна) спеціальності 071 «Облік та оподаткування», яка зайняла 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» у НТУ «Дніпровська політехніка» у березні 2017 р.
3707F765-F681-426D-B926-454CEFC783EC.jpeg

Міжнародна активність: 
 1. Стажування у Вільнюському технічному університеті ім. Гедімінаса, 22 - 30 березня, 2019 р.
AF4F0561-8575-4B2B-8B3C-BCF9BB1AD27E.jpeg 
 1. Учасниця активностей проєкту неформальної освіти для молоді та розвитку потенціалу в сфері молодіжної політики «Shaping the diverse common FUTURE Wide dialogue to create and methodologically support a network for involving migrant youth into civic society» за грантом програми ЄС Erasmus+ (пакет К2) (2018-2020 р.р.). Тематика проекту - соціальна адаптація молодих мігрантів та внутрішньо переміщених осіб у нових демократичних суспільствах. Країни-учасниці: Литовська Республіка, Україна, Грузія, Польща, Італія.
 2. Учасниця проєкту «Inspired by a dream – responsible for the future: training course for Ukrainian and Lithuanian team of young social entrepreneurs» (2018 р.) за програмою Ради обмінів молоддю України та Литви при Міністерстві молоді та спорту України. Тематика проекту відповідала актуальній темі розвитку соціального підприємництва в українсько-литовському вимірі через підготовку міжкультурної команди молодих соціальних підприємців. Проект було реалізовано разом з Вільнюським технічним університетом ім. Гедемінаса та підтримано Почесним консульством Литовської Республіки у м. Дніпро.
BA5384BF-0333-4431-8645-145A2A2190D8.jpeg
 1. Учасниця проекту  «Involving and Embracing Mentalities» (INVOLVEMENT) за програмою ERASMUS + пакет К1 – молодіжний обмін (2017 р.). Тематика проекту відповідала актуальній темі біженців та внутрішньо переміщених осіб внаслідок військових конфліктів. Проект був спрямований на кооперацію між сектором формальної та неформальної освіти задля забезпечення кращої інтеграції молоді, яка вимушена була мігрувати через війни та антитерористичні операції, у новому суспільстві. Проект було реалізовано разом з громадською організацією Литовської республіки «Inseptus» у м. Тракай Литовської Республіки. Країни-учасниці: Литовська Республіка, Україна, Турція, Ірландія, Греція, Вірменія, Італія. Проект підтримано Почесним консульством Литовської Республіки у м. Дніпро.
3676E8B1-717C-4C51-8037-04928ED8EC1A.jpeg
 1. Учасниця  проекту «Міжкультурний діалог української та польської молоді у дзеркалі театрального перфомансу» (2017 р.) за програмою Українсько-Польської Ради обмінів молоддю при Міністерстві молоді та спорту України. Тематика проекту відповідала актуальній темі стимулювання соціальної емпатії молоді України та Польщі, формування міжкультурного терпіння та подолання расових упереджень. Проект було реалізовано разом з Ягеллонським університетом (м. Краків, Польща).
04AC4984-65C7-4C05-ADCD-88C76FA55DB5.jpeg

Методичні розробки:
 1. Пашкевич М. С. Управлінський облік : навч. посіб. / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін ; М-во освіти і науки України, НТУ «ДП». – Дніпро : НГУ, 2018. – 113 с.


Методики викладання:
 • Візуальний супровід занять у вигляді презентацій.
 • Використання на заняттях ресурсів мережі Internet.
 • Розробка завдань у спеціалізованому програмному забезпеченні 1С, Парус.
 • Методики Energizers & Ice-breakers.
 • Методики smartphone-інтерактиву: Kahoot, Menti.com  
 • Проблемний підхід для досягнення результатів навчання.
 • Технологія "Case-studies".
 • Метод ділових ігор. 
 • Фасилітація групової активності студентів: world cafe, brainstorming.
 • Метод конференції та круглого столу.
 • Методика розробки та захисту групових та індивідуальних проектів.
 • Методика hackathon для фокусування груп студентів на одному завданні.
 • Метод дебатів.
 • On-line проведення та методичний супровід занять на платформі Moodle, Microsoft Teams, Zoom.
 • Методики фасилітації рефлексування учасниками навчального процесу: анкетування, дискусійні групи, private feedback.
 • Індивідуальне консультування.
 • Методи індивідуальної роботи: індивідуальні розрахункові завдання, написання статей.
 • Форми демонстрації студентами рівня досягнення результатів навчання: усна відповідь, публічний виступ, письмова робота, on-line та письмове тестування, групова взаємодія, індивідуальне та групове розв'язання кейсів та задач.
 • Методи підтримки позанавчальної активності: кураторські години, спільні подорожі та екскурсії, чаювання, талант-фести, флеш-моби, конкурси.  

Наукова активність:

ORCID profile - 0000-0002-1628-3434
Google Scholar profile - https://scholar.google.com/citations?user=8GygFD8AAAAJ&hl=ru&oi=ao

Державні науково-дослідні роботи:
 1. "Аналітичне забезпечення управління сек’юритизацією активів" (№ 0119U103722). Термін виконання – 11.11.2019 – 11.11.2022 р.р.
 2. «Проблеми обліку і оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення» (№ 0117U001140). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
 3. «Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях промисловості» (№ 0115U001081). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
 4. «Розвиток обліку затрат підприємств вугледобувної промисловості в умовах становлення євроінтегрованої економіки України» ( № 0115U001080). Термін виконання – 01.2015 – 10.2017 р.р.
Монографії:
 1. Дріга О.П. Облік і аналіз сек’юритизації активів: монографія / О.П. Дріга; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ , 2016. – 212 с.
 2. Дріга О.П. Теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення сек’юритизації активів // Облік, аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія / за заг. ред. М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. 361 с. С. 210–285.
Публікації Scopus або Web of Science Core Collection:
 1. Yaroslav Izmailov, Dmytro Pilevych, Liubov Shevtsiv, Yuliia Petlenko, Olha Driha, Antonina Lagun, Information Systems and Technologies in Accounting and Taxation as a Means of Integration into the Digital Economy, International Journal of Management (IJM), 11 (2), 2020, p.p. 122–131. https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_2/IJM_11_02_013.pdf.
 2. Legenchuk, S., Pashkevych, M., Usatenko, O., Driha, O., & Ivanenko, V. (2020). Securitization as an innovative refinancing mechanism and an effective asset management tool in a sustainable development environment. In E3S Web of Conferences «The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters» (Vol. 166, p. 13029). EDP Sciences.
Публікації в іноземних виданнях:
 1. Pashkevych, M., Usatenko, O., & Driha, O. (2019). MANAGERIAL ACCOUNTING OF ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC EXPENDITURE AS A COMPLEX OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE. European Cooperation9(40), 40-56. https://doi.org/10.32070/ec.v9i40.26.
Публікації у фахових виданнях (більше у профілі Google Scholar):
 1. Дріга О.П. Генезис податкової політики та системи оподаткування в Україні / Дріга О.П., Макурін А.А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», частина 1. 2018. – С. 154-157.
 2. Дріга О.П. Переваги та недоліки застосування механізму сек’юритизації активів у контексті бухгалтерського обліку // Бізнес Інформ. – 2018. – №5. – C. 267–272.
 3. Пашкевич М. С., Дріга О. П. Обґрунтування часу роботи менеджерів проекту як бази розподілу загальних нерозподілених витрат у проектно-орієнтованому калькулюванні управлінського обліку // Бізнес Інформ. – 2018. – №6. – C. 381–386.
 4. Дріга О.П. Методичні підходи до оцінки ефективності сек’юритизації активів в бухгалтерському обліку // Вісник ЧНУ 2017-3 том 2 (1). – С. 134-151.
 5. Дріга О.П. Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід / О.П. Дріга // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 1 (71). – С. 31-39
 6. Дріга О.П. Бухгалтерський аутсорсинг в процесі сек’юритизації: особливості застосування в компанії спеціального призначення / О.П. Дріга // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – Вип. 1 (31). – С. 111-126.
 7. Дріга О.П. Сек’юритизація активів: особливості механізму здійснення та облікового відображення / О.П. Дріга // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 182-188.
Конференції (більше у профілі Google Scholar):
 1. Дріга О.П. Аналіз сек'юритизації активів на фінансових ринках // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Cutting-edge science», - 2015. Volume 4. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – р.57-60.
 2. Дріга О.П. Сек'юритизація активів на фінансових ринках: обліковий аспект // XІІ міжнародна НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ–КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ».-13-15 травня 2015 р. –ЧЕРКАСИ.
 3. Дріга О.П. ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ: ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ // Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. 15 – 17 квіт. 2015 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол. : В.Я. Швець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – с.108-111.
 4. Дріга О.П. Сек’юритизація як інноваційний інструмент управління ризиками / О.П. Дріга // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 травня 2015 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 694 с. – С. 126-128.
 5. Дріга О.П. Сек’юритизація майбутніх платежів: обліковий аспект / О.П. Дріга // Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2015: materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Volume 2. Ekonomiczne nauki (07-15 marca 2015 r.). – Przemyśl: Nauka i studia, 2015. – 88 str. – С. 54-57.
Наукова робота студентів під керівництвом викладача:
 1. Малявська Д.Д. Особливості бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємствах /Малявська Д.Д., Фрейдін В.О.// Матеріали XVI Міжнародна науково-практична конференція «Настоящиизследвания иразвитие– 2018» (Софія, 15-22 січня 2018 р.). – София: «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. – С. 63-65. 
 2. Полякова А.В. Облік депозитних операцій / Полякова А.В., Шаповал А.В. // Матеріали XVI Міжнародна науково-практична конференція «Настоящиизследвания и развитие– 2018» (Софія, 15-22 січня 2018 р.). – София: «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. – С. 66-68.
 3. Бойко Т.С. Аудит операцій комерційних банків України / Бойко Т.С., Мельникова Н.І. // MateriályXIV mezinárodnívĕdecko–praktickákonference «Efektivnínástrojemoderníchvěd-2018» (22 - 30 dubna 2018 р.). – Praha: PublishingHouse «EducationandScience», 2018. – С. 87-90.
 4. Куліш Л.О. Організації обліку біологічних активів аграрних підприємств/ Куліш Л.О., Лядська К.О. // MateriályXIV mezinárodnívĕdecko–praktickákonference «Efektivnínástrojemoderníchvěd -2018» (22 - 30 dubna 2018 р.). – Praha: PublishingHouse «EducationandScience», 2018. – С. 90-93.
 5. Мельник С.В. Облік грошових коштів: історичний аспект/ Мельник С.В., Морозова С.П., Набока О.О.// MateriályXIV mezinárodnívĕdecko–praktickákonference «Efektivnínástrojemoderníchvěd -2018» (22 - 30 dubna 2018 р.). – Praha: PublishingHouse «EducationandScience», 2018. – С. 93-96.
 6. Кривенко К.В., Лимаренко К.І., Мельничук А.О. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції «WYKSZTAŁCENIE I NAUKA BEZ GRANICI - 2018» 07-15 грудня 2018 р. Пшемисль: «Наука і студія»  Nauka i studia, 2018. . – C. 63-66.
 7. Євтушенко Є.А., Єгорова А.Є., Кочубей Д.Ю. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції «WYKSZTAŁCENIE I NAUKA BEZ GRANICI - 2018» 07-15 грудня 2018 р. Пшемисль: «Наука і студія»  Nauka i studia,  2018. – C. 66-69.
 8. Рябцев А.О., Полуектова Є.А., Хохленко Ю.Г. СУЧАСНІЙ СТАН СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції «WYKSZTAŁCENIE I NAUKA BEZ GRANICI - 2018» 07-15 грудня 2018 р. Пшемисль: «Наука і студія»  Nauka i studia,  2018. – C. 59-63.


Інша активність: 
 1. Членкиня Конференції трудового колективу.
 2. Членкиня Науково-методичної комісії спеціальності 071 "Облік і оподаткування" у НТУ "Дніпровська політехніка".
 3. Членкиня Екзаменаційної комісії за спеціальністю «Облік і оподаткування» НТУ "Дніпровська політехніка" з оцінювання робіт здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр 2016 - 2018 р.р.
 4. Учасниця Балу НТУ "Дніпровська політехніка" 2019 р.р.
 5. Учасниця святкового концерту з нагоди свята матері у НТУ "Дніпровська політехніка", березень 2019 р.
 6. Представник кафедри обліку і аудиту у складі технічного персоналу приймальної комісії НТУ "Дніпровська політехніка" 2009 - 2016 р.р.

Визнання:
 

7E1F7ED5-2A16-4F29-B7AC-CC4FC1D6CA2F.jpeg


Контакти: 

Driha.O.P@nmu.one
Facebook - Ольга Бирицкая
Instagram - olgadriga

Соцмережі посилання викладачі.jpg
© 2006-2022 Інформація про сайт