Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Терещенко на сайт.jpg

Терещенко Марина Костянтинівна (штатний працівник), стаж науково-педагогічної діяльності 13 років.


Посада:

 • Доцент кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» з 2014 р.
 • Куратор студентських груп.


Освіта:

 • Державна металургійна академія України, 1999 р., спеціальність «Економіка підприємства», спеціаліст економіки, НР №11635996 від 30.06.99 р.


Науковий ступінь, вчене звання:

 • Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); диплом ДК №058892 від 14 квітня 2010 р., тема дисертації: «Удосконалення оцінки інвестиційної привабливості вугледобувного підприємства»;
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, диплом 12ДЦ №039074 від 26 червня 2014 р.

Основні навчальні дисципліни, які викладаються:

 1. Бухгалтерський облік;
 2. Аудит;
 3. Економічна безпека;
 4. Організація і методика аудита;
 5. Санаційний аудит та інші.


Іноземна мова: 

Англійська на рівні читання та перекладу фахової літератури.   
  


Ліцензування спеціальностей, акредитація та започаткування освітніх програм, забезпечення якості вищої освіти:
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП бакалавра "Облік і аудит", 2021 р.;
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП магістра "Облік і аудит", 2020 р.

Підвищення кваліфікації:
389CF1E6-7547-42BC-B9B9-9575F9820ED3.jpeg
F012FBDC-754F-4628-966D-BE5FBFA5DF39.png
 • ТОВ «АВТарк», відділ бухгалтерії, довідка про підсумки практичного стажування з 06.08.2020 по 18.09.2020 (180 годин, 30 робочих днів) на тему «Сучасні підходи до організації та ведення бухгалтерського, податкового обліку та проведення аудиту», Довідка 21/09-2

Screenshot_2020-09-01 Терещенко (вебінар) pdf.png

Показники активності :

1. 1) наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 1. Tereshchenko M.K. Rehabilitation audit: what coal mines are to be invested during the economic recession? // Economic Annals XXI. 2014. No3-4. P. 104-106.

2. 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 1. Tereshchenko M.K. Conducting an Audit Using System Modeling Tools in the Development of Deposits of Flux Raw Materials / M.K. Tereshchenko // Technology Audit and Production Reserves, 2020. – Vol. 4/4 (54), P. 4-8. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.210766

 2. Терещенко М.К. Аналітичне обґрунтування визначення загроз порушення етичних принципів аудиту / М.К. Терещенко, Н.Л. Шишкова // Економічний вісник НГУ. – № 3. – 2020. – прийнято до друку.

 3. Терещенко М.К. Особливості санаційного аудиту вугледобувного підприємства в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / М. К. Терещенко // Ефективна економіка – 2014 р. -№3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/

 4. Терещенко М. К. Особливості обліку витрат проектних і будівельно-монтажних підприємств у сучасних умовах / М. К. Терещенко - Економічний вісник НГУ - № 1. – 2014 р. – С. 107-113.
 5. Терещенко М. К. Концептуальні підходи щодо вдосконалення ефективності системи органів державного фінансового контролю / М. К. Терещенко -  Сталий розвиток економіки - № 4. – 2013 р. – С. 363-367.
 6. Терещенко М. К. Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства / М. К. Терещенко - Економічний вісник НГУ - № 3 (43). – 2013 р. – С. 101-108.
 7. Усатенко О.В., Терещенко М.К. Шляхи вдосконалення обліку і аудиту кредитних операцій із фізичними особами у комерційному банку / О.В. Усатенко, М. К. Терещенко - Економічний простір - № 69. – 2013 р. – С. 214-222.
 8. Усатенко О.В. Управлінський облік витрат підприємств теплового господарства та шляхи їх зниження [Електронний ресурс] / О.В. Усатенко, М. К. Терещенко // Ефективна економіка – 2013 р. -№1. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/

3. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 1. Саллі С.В. Управління техніко-економічними параметрами вугільних шахт [Текст]: монографія / Саллі С.В., Бондаренко Я.П., М.К. Терещенко – Д.: Герда, 2009. – 150 с.

4. 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

 1. Терещенко М.К. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Санаційний аудит» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 7.030509 Облік і аудит [Електронний ресурс] / М.К. Терещенко. – Д.: НГУ, 2011. - 85 с. 
 2. Терещенко М.К. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Маркетинг» [Електронний ресурс] / М.К. Терещенко. – Д.: НГУ, 2013. - 28 с. 
 3. Терещенко М.К. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів напряму підготовки 7.030509 Облік і аудит [Електронний ресурс] / М.К. Терещенко. – Д.: НГУ, 2013. - 45 с.

5. 18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років; 

 1. ТОВ "АВТарк". Консультування з питань бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю, бюджетування ( з 01.02.2017).


Методичні розробки:
 1. Терещенко М.К. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Санаційний аудит» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 7.030509 Облік і аудит [Електронний ресурс] / М.К. Терещенко. – Д.: НГУ, 2011. - 85 с. 
 2. Терещенко М.К. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Маркетинг» [Електронний ресурс] / М.К. Терещенко. – Д.: НГУ, 2013. - 28 с. 
 3. Терещенко М.К. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів напряму підготовки 7.030509 Облік і аудит [Електронний ресурс] / М.К. Терещенко. – Д.: НГУ, 2013. - 45 с. 


Методики викладання:
 1. Візуальний супровід занять у вигляді презентацій.  
 2. Проблемний підхід для досягнення результатів навчання.
 3. Лекція з елементами інтерактивної взаємодії.
 4. Метод конференції та круглого столу.
 5. Методика розробки та захисту групових та індивідуальних проектів.
 6. Індивідуальне консультування.
 7. Методи індивідуальної роботи: індивідуальні розрахункові завдання, написання статей.
 8. Форми демонстрації студентами рівня досягнення результатів навчання: усна відповідь, публічний виступ, письмова робота, on-line та письмове тестування, групова взаємодія, індивідуальне та групове розв'язання кейсів та задач.
 9. Методи підтримки позанавчальної активності: кураторські години, спільні подорожі та екскурсії.  


Наукова активність:

Державні науково-дослідні роботи:
 1. «Методологія аналізу і аудиту підприємств з видобутку корисних копалин» (№ 011U001082). Термін виконання – 09.2020 – 12.2022 р.р.
Публікації Scopus або Web of Science Core Collection:
 1. Tereshchenko M.K. Rehabilitation audit: what coal mines are to be invested during the economic recession? // Economic Annals XXI. 2014. No3-4. P. 104-106.
Монографії:
 1. Саллі С.В. Управління техніко-економічними параметрами вугільних шахт [Текст]: монографія / Саллі С.В., Бондаренко Я.П., М.К. Терещенко – Д.: Герда, 2009. – 150 с.
Публікації у фахових виданнях :
 • Tereshchenko M.K. Conducting an Audit Using System Modeling Tools in the Development of Deposits of Flux Raw Materials / M.K. Tereshchenko // Technology Audit and Production Reserves, 2020. – Vol. 4/4 (54), P. 4-8. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.210766
 • Терещенко М.К. Аналітичне обґрунтування визначення загроз порушення етичних принципів аудиту / М.К. Терещенко, Н.Л. Шишкова // Економічний вісник НГУ. – № 3. – 2020. – прийнято до друку.
 • Терещенко М.К. Особливості санаційного аудиту вугледобувного підприємства в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / М. К. Терещенко // Ефективна економіка – 2014 р. -№3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 • Терещенко М. К. Особливості обліку витрат проектних і будівельно-монтажних підприємств у сучасних умовах / М. К. Терещенко - Економічний вісник НГУ - № 1. – 2014 р. – С. 107-113.
 • Терещенко М. К. Концептуальні підходи щодо вдосконалення ефективності системи органів державного фінансового контролю / М. К. Терещенко -  Сталий розвиток економіки - № 4. – 2013 р. – С. 363-367.
 • Терещенко М. К. Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства / М. К. Терещенко - Економічний вісник НГУ - № 3 (43). – 2013 р. – С. 101-108.
 • Усатенко О.В., Терещенко М.К. Шляхи вдосконалення обліку і аудиту кредитних операцій із фізичними особами у комерційному банку / О.В. Усатенко, М. К. Терещенко - Економічний простір - № 69. – 2013 р. – С. 214-222.
 • Усатенко О.В. Управлінський облік витрат підприємств теплового господарства та шляхи їх зниження [Електронний ресурс] / О.В. Усатенко, М. К. Терещенко // Ефективна економіка – 2013 р. -№1. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
Конференції :
 1. Терещенко М.К. Деякі аспекти обліку запасів виробничих підприємств / А.А. Твердохліб, М.К. Терещенко // Збірник наукових матеріалів LІV Мiжнародної науково-практичної інтернет - конференції «Інновації науки ХХІ» (2 листопада 2020 року). – Київ: оприлюднені на інтернет-сторінці el-conf.com.ua, 2020 – С. 303-307. (публікація зі студентом)

 D4607B9B-60E8-4355-9349-A63BB9F28976.jpeg

 1. Терещенко М.К. Переваги використання автоматизованих систем обліку при нарахуванні заробітної плати / Н.В. Середа, М.К. Терещенко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права» (4 листопада 2020 року). – Полтава: ЦФЕНД, 2020 – С. 35-38. (публікація зі студентом)
59AFA93C-0BBB-492E-97DC-D39695E80C8D.jpeg 43076FFD-3EA8-463D-91A7-89BB2FD48134.jpeg

  1. Терещенко М.К. Особливості проведення аудиту при визначенні доцільності подальшої розробки родовищ флюсової сировини / М.К. Терещенко // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти» (15-16 cерпня 2020 року). – Львів : Львівський науковий форум, 2020 – С. 22-23. (публікація зі студентом)

  04D48A6A-9EE1-4F1D-AEE6-F027CFFF712D.jpeg
  1. Терещенко М.К. Економічна сутність малоцінних та швидкозношуваних предметів як об’єктів обліку / М.К. Терещенко, Н.В. Денисенко // Материал 9 міжнародної науково-практичної конференції  «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL - 2013». Том 6, - 2013 – Софія. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 96 стр. – С.19-21. (публікація зі студентом)

  2.  Терещенко М.К. Удосконалення звіту про фінансові результати для підприємств, які ведуть кілька видів діяльності / М.К. Терещенко, Г. І. Демиденко // Материал 9 міжнародної науково-практичної конференції «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2013»  Volume 5, - 2013 – Przemysl. Nauka i studia. – 112 стр. – С.37-40. (публікація зі студентом)
  3. Терещенко М.К. Сучасні тенденції обліку розрахунків з оплати праці / М.К. Терещенко, І. В. Циркова // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції.- Черкаси: СУЕМ, 2013. – 183с. – С.45-46. (публікація зі студентом)
  4. Терещенко М.К. Удосконалення методичних підходів щодо обліку дебіторської заборгованості / М.К. Терещенко, Я.С. Рарич // Труди 9 Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013», - Харків: НТУ «ХПІ», 2013р. – 239 с. – С. 52-54. (публікація зі студентом)

  Контакти:

  Tereshchenko.m.k@nmu.one

  Facebook - Марина Терещенко


  Соцмережі посилання викладачі.jpg

  © 2006-2022 Інформація про сайт