Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Слайд8.JPG

Шагоян Світлана Миколаївна (штатний працівник), стаж науково-педагогічної діяльності 16 років.

___________________________________________________________________________________

Найменування посади:

Доцент кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
Куратор студентських груп.

___________________________________________________________________________________

Освіта:

Національний гірничий університет, 2003 р., спеціаль-ність «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки підприємства, диплом з відзнакою НР №23392941 від 30.06.2003 р.

___________________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання:

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, диплом DK № 049993 від 18.12.2018 р., тема дисертації: «Вплив корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн світу». 

BB6CB84A-1868-45DB-A2DF-377869C7E5BD.jpeg

___________________________________________________________________________________

Основні навчальні дисципліни, які викладаються:

Регіональна економіка та економіко-політичні регіони світу;
Транскордонне співробітництво;
Основи дипломатії;
Зовнішня політика країн світу;
Національна безпека та інші.


___________________________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації:
  • E-meeting "Quality Assurance: Expertise from Vytautas Magnus University", Dnipro University of Technology, Speakers: Dr. Izabela Savickienė  - Head of Study Quality Unit (Filed of expertise - Process, participants and their roles in study quality assurance at VMU); Dr. Virginija Bortkevičienė - Chief Expert of Study Quality Unit (Field of expertise - Student feedback for quality assurance); Dr. Airina Volungevičienė - Director of Innovative Studies Institute (Field of expertise - Online Studies at VMU. Quality assurance through responsive and responsible solutions). May 21, 2020.
  • Вебінар "Microsoft Teams для дистанційного навчання", Учительська платформа, 7 травня 2020 р.
F5D7C999-DB45-4139-A2E5-231DB7354B62.jpeg

B66EEC03-175D-4FF4-8853-15D9ED53025A.jpeg

903F01F6-A34F-4B27-8F4B-87DCCD5263AA.jpeg

5433D8D6-EED9-4F1F-A067-9470117D8CE2.jpeg

D4C6904C-D460-41C2-85A8-F90F73313594.jpeg

Захист кандидатської дисертації у 2018 році.

14C11F64-F527-4871-A3C1-5D4658285EED.jpeg 42063A46-FD70-4423-A8F7-3900573D6B0D.jpeg 

C6C70714-1991-40CF-8A55-638DF3D1659C.jpeg
___________________________________________________________________________________

Показники активності:

1. 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

1. Shahoian S. Development of the export potential of Ukraine in the context of innovations of the international mining and metallurgical companies / О. Hrybinenko, S. Shahoian // Scientific journal of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. 2020. Vol.1(76). P.46-54.
2. Шагоян С.М. Економічна складова стратегій національної безпеки країн, що розвиваються / О.М. Грибіненко, С.М. Шагоян // Причорноморські економічні студії. 2020. №50/2020. С. 13-20 DOI: https://doi.org/10.32843/bses.50-2 
3. Концептуальні основи дослідження економічної безпеки країн / С.М. Шагоян // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – Вип. 35. – С. 117-124
2. Ефективне управління мінерально-сировинною базою корпоративних структур добувної галузі як чинник економічної безпеки країн Європи / С.М. Шагоян, М.С. Пашкевич // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – № 128. – С.5-1
3. Експортні переваги транснаціональної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної компанії / С.М. Шагоян, М.С. Пашкевич // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – № 126. – С.24-34
4. Сутність та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємств у країнах світу / С.М. Шагоян, О.М. Грибіненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Випуск 22, Частина 1. – С. 97-99
5. Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку експортно-орієнтованого українського бізнесу в умовах глобалізації / С.М. Шагоян, М.С. Пашкевич // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2016. - №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6039
6. Оцінка впливу корпоративної синергії та комплексного використання сировини у міжнародних сировинних потоках на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємства / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. - № 13. – С. 195-201
7. Взаємозв'язок еколого-економічних та технологічних параметрів гірничого підприємства, інтегрованого у ТНК / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2016. – № 3. – С. 51-54
8. Вплив корпоративного управління на інвестиційну привабливість асоційованого гірничо-збагачувального підприємства / С.М. Шагоян // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – 2013. - № 18 (вересень). – С. 16-19
9. Управління мінерально-сировинною базою країн світу як чинник економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С. 13-17
10. Урахування інтересів корпоративних суб’єктів в процесі формування економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату, асоційованого у ТНК / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. - № 4, Т. 1. – С.137-145
11. Чинники економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату в складі корпоративного об'єднання ТНК / С.М. Шагоян // Науковий вісник НГУ. – 2011. - №6. – С.140-147

2. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

1. Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств у країнах світу: [колективна монографія] / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко та ін.; За заг. ред. Л.М. Савчук, Daniel Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 c.
2. Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств у країнах світу: загрози і виклики: [колективна монографія] / С.М. Шагоян, Л.М. Солодовник; Під заг. ред. С.Б. Довбня. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – 456 с.

3. 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

Наукова тема № 0119U103766 «Транснаціональні корпорації добувної галузі як фактор національної та міжнародної безпеки у глобальному розвитку». Відповідальний виконавець: Шагоян С.М. Термін виконання – 01.09.2019 – 31.12.2021 рр.

4. 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Заступник декана фінансово-економічного факультету з навчальної роботи.

_________________________________________________________________________________________

Міжнародна активність:_________________________________________________________________________________________

Наукова активність:

ORCID profile -

Google Scholar profile - https://scholar.google.com/citations?user=0dZL8pMAAAAJ&hl=ru&oi=ao

_________________________________________________________________________________________

Інша активність:

  • Учасниця проєкту "Dniprotech Public Communication" для розвитку у студентів та викладачів soft skills у напрямі "комунікації", який складається з циклу інтерактивних зустрічей з лідерами медіа-сфери (2020 р.). 
  • Учасниця Балу НТУ "Дніпровська політехніка" 2009, 2010, 2019 р.р.
  • Учасниця святкового концерту з нагоди 120-річчя НТУ "Дніпровська політехніка" у Дніпропетровському державному академічному театрі опери та балети (2009, 2019 р.р.).
5DFBB58F-35F2-475F-9DA3-061CE8E190F7.jpeg F4862C38-D1EF-4DE4-AD31-AEFCCEBDAA6E.jpeg
-

Соцмережі посилання викладачі.jpg
© 2006-2020 Інформація про сайт