Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Шишкова.jpg

Шишкова Наталія Леонідівна (штатний працівник), стаж науково-педагогічної діяльності 21 рік.Посада:
 • Доцент кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 
 • Секретар Науково-методичної комісії спеціальності 071 "Облік і оподаткування" у НТУ "Дніпровська політехніка".
 • Заступник завідувача кафедри з наукової роботи з 2014 р. та профорієнтаційної роботи з 2019 р.
 • Секретар відбіркової комісії фінансово-економічного факультету (у приймальній комісії НТУ "ДП") на громадських засадах 2020, 2021 р.р.
 • Заступник декана фінансово-економічного факультету з профорієнтаційної роботи на громадських засадах з 2019 р.
 • Куратор студентських груп.   


Освіта:
 • Східноукраїнський державний університет, 1997р., спеціальність «Облік і аудит», економіст, ЛС№001067 від 28.06.1997.   


Науковий ступінь, вчене звання:
 • Кандидат економічних наук, 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; диплом ДК №030944 від 15 грудня 2005 р., тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління санаційними процедурами підприємств вугільної промисловості»;
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, диплом 12ДЦ №025956 від 01 липня 2011 р.


Основні навчальні дисципліни, які викладаються:
 • Вступ до спеціальності;
 • Оперативний облік;
 • Аудит;
 • Міжнародні стандарти в аудиті і контролі;
 • Звітність за МСФЗ;
 • Контроль: незалежний, внутрішній, державний та інші.


Іноземна мова: 

Англійська на рівні читання та перекладу фахової літератури.     Ліцензування спеціальностей, акредитація та започаткування освітніх програм, забезпечення якості вищої освіти:
 • Гарант ОПП бакалавра "Облік і аудит" 2017, 2018, 2019 р.р.
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП бакалавра "Облік і аудит", 2021 р.;
 • Член робочої групи з підготовки документів на запит експертів під час акредитаційної експертизи ОПП магістра "Облік і аудит", 2020 р.

Підвищення кваліфікації: 


332D2353-E63F-4C8F-8243-2FC6D9E84654.jpeg
EA092392-6170-4CB7-AD70-828606B1B5EF.jpeg
 • E-meeting "Quality Assurance: Expertise from Vytautas Magnus University", Dnipro University of Technology, Speakers: Dr. Izabela Savickienė  - Head of Study Quality Unit (Filed of expertise - Process, participants and their roles in study quality assurance at VMU); Dr. Virginija Bortkevičienė - Chief Expert of Study Quality Unit (Field of expertise - Student feedback for quality assurance); Dr. Airina Volungevičienė - Director of Innovative Studies Institute (Field of expertise - Online Studies at VMU. Quality assurance through responsive and responsible solutions). May 21, 2020.
 • Вебінар "З чого варто почати бухгалтеру, який вивчає МСФЗ", Фінансова академія "Актив", 20.05.2020.
 • Вебінар "Особливості забезпечення академічної доброчесності в природничих і технічних науках" - Володимир Бахрушин, проект SAIUP, 7 травня 2020 р.
4189919F-4138-4DED-85B4-37462FCF6C0C.jpeg 0E503679-87E7-48EC-8243-E98A6748098D.jpeg

4D1B9C4A-267D-4414-9854-BFB74A0719AE.jpeg 4FF9DC90-1710-4F49-8422-F0455FA623FE.jpeg
5327E7F8-857F-41B7-8B67-CA7F51D51D3C.jpeg 4D135812-13B3-4714-9C4F-24E560C2C71B.jpeg
 • Національна металургійна академія, кафедра обліку і аудиту, довідка про підсумки науково-педагогічного стажування з 27.03 по 29.06 і з 03.09 по 01.10.2018 на тему «Сучасні підходи фінансового аудиту підприємств», Довідка №221/7.
228F5F99-069D-476D-871B-18CB0AA349A3.jpeg


Показники активності (забезпечення освітньої програми "Облік і аудит"):

1. 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
 1. Pashkevych M.S., Shyshkova N.L. Innovative-cognitive competencies of a stock accountant // Економічний вісник. – 2021. - №3(75). – С.95 – 104 DOI https://doi.org/10.33271/ebdut/75.095 https://doi.org/10.33271/ebdut/75 https://ev.nmu.org.ua/docs/2021/EV20213.pdf
 2. Шишкова Н. Л., Терещенко М.К. Аналітичне обґрунтування визначення загроз порушення етичних принципів аудиту// Економічний вісник, 2020, №3 (71), С.84-97.
 3. Шишкова Н.Л., Шевченко О. Гармонізація обліку капітальних інвестицій підприємства // Економічний вісник НГУ, 2020, №4(72), С.61-65. (публікація зі студентом).
 4. Шишков С.Є., Шишкова Н.Л. Перспективи аудиторської діяльності на ринку капіталу України // Економічний вісник НГУ, 2020, №2 (70), С. 75-87
 5. Шишкова Н. Л. Перспективи ІТ-модернізації бухгалтерського обліку:  актуалізація теорії і практик// Економічний вісник, 2019, №3 (67), С.146-159.
 6. Шишкова Н.Л. Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю // Проблеми економіки, 2018, № 2 (36), С.382-388.
 7. Шишкова Н.Л. Аналітичні інструменти забезпечення безпеки та якості облікової інформації // Бізнес-Інформ, 2018, № 5 (484), С.273-280.
 8. Шишкова Н.Л. Перспективи впровадження блокчейну в бухгалтерському обліку // Облік і фінанси, 2018, № 2 (80), С.61-68.1.
 9. Шишкова Н.Л. Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації // Економічний вісник НГУ. 2017, №3 (59), С.100-108.
 10. Шишкова Н. Л., Мороз Є. Ю. Електронні гроші: переваги та недоліки застосування // Економічний вісник, 2017, №4 (60), С.39-51.
 11. Шишкова Н.Л. Принципи побудови внутрішнього контролю діяльності вищого навчального закладу у відповідності до Cobit 5 / Н.Л. Шишкова // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017.- №3. - С. 100-108.
 12. Шишкова Н.Л. Організаційні аспекти інтеграції безпект та якості облікової інформації підприємства //Бізнес-Інформ. № 12. 2016р. - С.154-160.
 13. Шишкова Н.Л. Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації //Економічний вісник НГУ. №3. 2016р. - С.119-126.
 14. Шишкова Н.Л. Синхронізація обліку та внутрішнього контролю в системі управління аеропортом // Економічний вісник НГУ. 2015, №2. - С.173-182.
2. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
 1. Шишкова Н.Л. Контроль: незалежний, внутрішній, державний: Навч. посібник. Видання 1-ше [Електронне видання]. Ч. ІІ. Організація аудиту / Н.Л.Шишкова ; Нац. техн. ун–т «Дніпровська політехніка». – Електрон. текст. дані. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 155с.

 2. Пашкевич М. С. Контроль: незалежний, внутрішній, державний: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Незалежний аудиторський та внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] / М .С. Пашкевич, Н. Л. Шишкова ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НГУ, 2017. – 182 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 30.10.17). – Назва з екрана.
3. 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
 1. Наукова тема № 0119U103736 «Трансформаційні процеси в обліку і контролі в умовах цифровізації економічних відносин». Відповідальний виконавець: Шишкова Н.Л. Термін виконання – 01.12.2019 р. – 30.11.2023 р.р.
4. 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
 1. Застпуник завідувача кафедри обліку і аудиту з профорієнтаційної роботи.
 2. Заступник декана фінансово-економічного факультету з профорієнтаційної роботи.
5. 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
 1. Підготовка студента групи 071-21-1 Дзюби Д.. до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» у 2022-2023 році, яка проходила 12 травня 2023 року на базі Національного університету «Чернігівська політехніка». Отримано грамоту в номінації «За наукові та практичні досягнення».
photo_2023-06-15_13-35-02.jpgphoto_2023-06-15_13-34-58.jpg
 1. Керівництво англомовною науковою роботою студентки магістерської програми "Облік і аудит" Аліси Панькової, група 071-20м-1, яка отримала Диплом ІІІ ступеню Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, аналізу, оподаткування та аудиту у 2021 р. згідно Наказу МОН України.
F427207C-4478-4462-9EE2-9D02BBE1E906.jpeg 6C9783DA-0000-415D-A3B9-7166B8AF974E.jpeg  74CFF579-A767-4FAE-819B-5B4B87970835.jpeg
 1. Керівництво студентом групи ОА-15-1 (Євгеній Юрійович Мороз) спеціальності 071 «Облік та оподаткування», який зайняв 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» у НТУ «Дніпровська політехніка» у березні 2018 р.
152E9D24-455A-409F-A7A1-A08D15D94ACD.jpeg
 1. Керівництво студентом групи 071-18м-1 (Євгеній Юрійович Мороз) спеціальності 071 «Облік та оподаткування», який зайняв 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» у НТУ «Дніпровська політехніка» у березні 2019 р.
9E37A501-3816-445D-8567-886E0992434E.jpeg 336662F8-CBA4-4D43-B18B-762C4824027E.jpeg
6. 17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
 1. Посада економіст-бухгалтер в Управлінні з охорони природи Шахтоуправління «Луганськвугілля» у період з 05.1994 по 07.1997.
 2. Посада головного бухгалтера приватного підприємства «Позитив», код ЄДРПОУ 21862467, з 06.1998 по 07.2000.


Міжнародна активність:
 1. Учасниця міжнародної конференції у Вільнюському технічному університеті ім. Гедімінаса (2018 р.)


Методичні розробки:
 1. Звітність за МСФЗ. Конспект лекцій для магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і аудит» / Н.Л. Шишкова; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 46 с.

 2. Шишкова Н.Л. Контроль: незалежний, внутрішній, державний: Навч. посібник. Видання 1-ше [Електронне видання]. Ч. ІІ. Організація аудиту / Н.Л.Шишкова ; Нац. техн. ун–т «Дніпровська політехніка». – Електрон. текст. дані. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 155с.

 3. Шишкова Н.Л. Аудит. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит») / Н.Л. Шишкова; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 22 с.
 4. Пашкевич М. С. Контроль: незалежний, внутрішній, державний: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Незалежний аудиторський та внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] / М .С. Пашкевич, Н. Л. Шишкова ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НГУ, 2017. – 182 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 30.10.17). – Назва з екрана.


Методики викладання:
 • Візуальний супровід занять у вигляді презентацій.
 • Використання на заняттях ресурсів мережі Internet.
 • Проблемний підхід для досягнення результатів навчання.
 • Метод ділових ігор з елементами навмисної провокації. 
 • Постерний захист творчих робіт.
 • Метод дискусії.
 • Метод конференції та круглого столу.
 • Методика розробки та захисту групових та індивідуальних проектів.
 • Методика стратегічної сесії.
 • On-line проведення та методичний супровід занять на платформі Moodle, Microsoft Teams, Zoom.
 • Методики фасилітації рефлексування учасниками навчального процесу: анкетування, дискусійні групи, private feedback.
 • Метод "fishbone" для візуальної побудови структурно-логічних схем.
 • Індивідуальне консультування.
 • Методи індивідуальної роботи: індивідуальні розрахункові завдання, написання статей.
 • Форми демонстрації студентами рівня досягнення результатів навчання: усна відповідь, публічний виступ, письмова робота, on-line та письмове тестування, групова взаємодія, індивідуальне та групове розв'язання кейсів та задач.
 • Методи підтримки позанавчальної активності: кураторські години, спільні подорожі та екскурсії, чаювання, талант-фести.  


Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0002-6675-8223

Web of Science Researcher ID - B-2413-2019 - https://publons.com/researcher/1798281/nataliia-leonidivna-shyshkova/   

Google Scholar profile - https://scholar.google.com/citations?user=6Vv25tEAAAAJ&hl=ru&oi=ao


Державні науково-дослідні роботи:
 • Наукова тема № 0119U103736 «Трансформаційні процеси в обліку і контролі в умовах цифровізації економічних відносин». Термін виконання – 01.12.2019 р. – 30.11.2023 р.р.
 • «Проблеми обліку і оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення» (№ 0117U001140). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
 • «Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях промисловості» (№ 0115U001081). Термін виконання – 01.01.2017 – 01.12.2021 р.р.
Монографії:
 1. Шишкова Н.Л. Гармонізація контрольно-облікової інформації в системі управління підприємством: Колективна монографія // "Облік, аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції України". - Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. - С.70-99.
 2. Шишкова Н.Л. Контрольно-аналітичні аспекти регулювання торгівлі валютними деривативами: Колективна монографія // «Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку». – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – - С. 119-124.
Публікації в іноземних виданнях:
 1. Kharchenko, Maryna & Pashkevych, Maryna & Shishkova, Nataliia. (2018). Oval-sustainability in Entrepreneurship. Open Economics. 1. 142-153. 10.1515/openec-2018-0008.
 2. Stanislav Shyshkov, Natalia Shyshkova (2016) Modern trends in financial instruments in Ukraine // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics (Journal L´Association 1901 “SEPIKE) Ausgabe 8, Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, USA. P.165-170.
Публікації у фахових виданнях (більше у профілі Google Scholar):
 1. Pashkevych M.S., Shyshkova N.L. Innovative-cognitive competencies of a stock accountant // Економічний вісник. – 2021. - №3(75). – С.95 – 104 DOI https://doi.org/10.33271/ebdut/75.095 https://doi.org/10.33271/ebdut/75 https://ev.nmu.org.ua/docs/2021/EV20213.pdf
 2. Шишкова Н. Л., Терещенко М.К. Аналітичне обґрунтування визначення загроз порушення етичних принципів аудиту// Економічний вісник, 2020, №3 (71), С.84-97.
 3. Шишкова Н.Л., Шевченко О. Гармонізація обліку капітальних інвестицій підприємства//Економічний вісник НГУ, 2020, №4(72), С.61-65. (публікація зі студентом).
 4. Шишков С.Є., Шишкова Н.Л. Перспективи аудиторської діяльності на ринку капіталу України // Економічний вісник НГУ, 2020, №2 (70), С. 75-87.
 5. Шишкова Н. Л. Перспективи ІТ-модернізації бухгалтерського обліку:  актуалізація теорії і практик// Економічний вісник, 2019, №3 (67), С.146-159.
 6. Шишкова Н.Л. Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю // Проблеми економіки, 2018, № 2 (36), С.382-388.
 7. Шишкова Н.Л. Аналітичні інструменти забезпечення безпеки та якості облікової інформації // Бізнес-Інформ, 2018, № 5 (484), С.273-280.
 8. Шишкова Н.Л. Перспективи впровадження блокчейну в бухгалтерському обліку // Облік і фінанси, 2018, № 2 (80), С.61-68.1.
 9. Шишкова Н.Л. Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації // Економічний вісник НГУ. 2017, №3 (59), С.100-108.
 10. Шишкова Н. Л., Мороз Є. Ю. Електронні гроші: переваги та недоліки застосування // Економічний вісник, 2017, №4 (60), С.39-51.
 11. Шишкова Н.Л. Принципи побудови внутрішнього контролю діяльності вищого навчального закладу у відповідності до Cobit 5 / Н.Л. Шишкова // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017.- №3. - С. 100-108.
 12. Шишкова Н.Л. Організаційні аспекти інтеграції безпект та якості облікової інформації підприємства //Бізнес-Інформ. № 12. 2016р. - С.154-160.
 13. Шишкова Н.Л. Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації //Економічний вісник НГУ. №3. 2016р. - С.119-126.
 14. Шишкова Н.Л. Синхронізація обліку та внутрішнього контролю в системі управління аеропортом // Економічний вісник НГУ. 2015, №2. - С.173-182.
Конференції (більше у профілі Google Scholar):
 1. Шишкова Н. Л. Інституційне оформлення торгівлі валютними деривативами // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»(Київ, 27-28 березня 2015 року). К.:ДЕТУТ,2015. – С.166-167.
 2. Шишкова Н.Л. Аналітичне забезпечення якості облікової інформації //Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» (Полтава, 29 вересня 2017р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. - С.111-112.
 3. Шишкова Н.Л. Перспективи аудиторського ринку України в контексті вимог транспарентності суб’єктів суспільних інтересів// Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. ‒ Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. ‒ С.410-411.
 4. Pashkevych M.S. OVAL-sustainability in entrepreneurship / M.S. Pashkevych, M.O. Kcharchenko, N.L. Shyshkova // the 10th International Scientific Conference Business and Management 2018 held on 3-4 May, 2018 at Vilnius Gedeminas Technical University, Lithuania. - Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/verslas/index/schedConfs/archive (дата звернення: 15.05.18). – Назва з екрана.
 5. Шишкова Н. Л., Прохорова В. Е., Самольотова О. Г. Сучасні трансформації в бухгалтерському обліку// Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1., С.58-59. (публікація зі студентом).
 6. Тарасенко Е.А. Шишкова Н.Л. Складові ефективної організації обліку товарних запасів// Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств" 29-30 жовтня// Харків, 2014. - С.60-62. (публікація зі студентом).
 7. Шишкова Н.Л. Саврак Т.В. Обліково-аналітичні аспекти управління матеріальними цінностями підприємства//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів" (20 листопада 2015р., м.Дніпропетровськ), С.63-64. (публікація зі студентом).
 8. Шишкова Н.Л., Іванюха Н.В. Роль первинних документів у складанні звітності підприємства//Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи обліку, аналізу і аудиту" (1-3 грудня 2015р., м.Дніпропетровськ). - С.25-28. (публікація зі студентом).
 9. Шишкова Н.Л., Калашнікова Є.О, Новицька Д.А. Вимоги системи управління до якості облікової інформації//Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи обліку, аналізу і аудиту" (1-3 грудня 2015р., м.Дніпропетровськ). - С.48-50. (публікація зі студентом).
 10. Шишкова Н.Л. Шиш І.Д. Сучасні вимоги до облікової інформації в системі управління підприємством//Матеріали міжнародної наукової конференції "Актуальные научные исследования в современном мире". В.11 (26-27 березня 2016 р., м.Переяслав-Хмельницький) С.95-98. (публікація зі студентом).
 11. Повстенко Ю. В., Шишкова Н.Л. Проблеми розвитку факторингу в Україні// Матеріали конференції// Матеріали Всеукраїнської найково-прктичної конференції «Фінансові аспекти розвитку економіки України», 2018. // http://innet-forum.fbs.km.ua/povstenko-yu/. (публікація зі студентом).
 12. Шишкова Н. Л., Науменко Є. Ю. Трансформація державного контролю в Україні// Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.): Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 5. С.38-39. (публікація зі студентом)
 13. Шишкова Н. Л., Шевченко О. Сучасні методи організації перевірки капітальних вкладень підприємства// Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 бер. 2020 р.). Полтава, 2020. Ч. 4. С. 41-44. (публікація зі студентом). 
 14. Колодін В.О., Шишкова Н.Л. Теоретичні аспекти контролю розрахунків з покупцями та замовниками в сучасних умовах// Зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін» (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. – С.287-291 (публікація зі студентом)
 15. Шишкова Н.Л., Близнюк В. М. Бухгалтерський облік: зміни в цифрову епоху// Зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін» (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. – С.454-457 (публікація зі студентом)
 16. Шишкова Н.Л., Сидоренко Н.А. Інвентаризація основних засобів в епоху цифрової трансформації// Зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін» (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. – С.458-463 (публікація зі студентом).
 17. Шишкова Н.Л., Цибенко О.А. Актуалізація компетенцій фахівця для попередження шахрайства та помилок в аудиті// Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку фінансів, менеджменту та маркетингу: традиції, моделі, перспективи» 11-12 жовтня 2022 р. – Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – С.100-102.(публікація зі студентом)
 18. Дзюба Д. В., Шишкова Н. Л. Роль внутрішнього аудиту в забезпеченні ефективної діяльності підприємства// Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). Хмельницький : ХНУ, 2022. С.114-115. (публікація зі студентом)
 19. Бондаренко А. Ю., Шишкова Н. Л. Інноваційні підходи у діяльності аудитора при розгляді шахрайства та помилок в умовах євроінтеграції// Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). Хмельницький : ХНУ, 2022. С.107-108. (публікація зі студентом)
Наукова робота студентів під керівництвом викладача (більше у профілі Google Scholar):

 1. Решетило Д. Особливості організації обліку біологічних активів// Тренди розвитку менеджменту, фінансів та бізнес-технологій в умовах формування сучасної економіки та суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2022 року). – Київ : Міжнародний європейський університет. – 2022. – С. 298-300. збірка тез , сертифікат
 1. Шевченко О. Розвиток теоретичних засад оцінки аудиторського ризику // Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 20 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2022. – С.152-154. (Науковий керівник Шишкова Н.Л.)  збірка тез
 2. Урус С. М. Проблеми обліку заробітної плати у бюджетних установах// Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. С.35-36.

 3. Жерліцина С. В. Аспекти впровадження нового цифрового стандарту подання фінансової звітності – іXBRL в Україні// Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в XXI столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С.39-40.

 4. Мороз Є. Ю. Особливості обліку в оптовій торгівлі. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень : матеріали Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1). Листопад 2020, Вінниця. С. 91-93.

 5. Колодін В.О. Проблеми контролю розрахунків з покупцями та замовниками в сучасних умовах// Зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін» (м. Луцьк, вересень 2020р.).

 6. Англомовна наукова робота студентки 1 курсу магістерської ОП "Облік і аудит" Аліси Панькової "Development and analysis of the map of innovative-cognitive competences of a stock accountant" (керівник Nataliya Shyshkova) посіла 8 місце з 56 та вийшла у фінал у Міжнародному студентському професійному творчому конкурсі з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту – змаганні студентів у формі презентації та захисту конкурсних робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. Засновниками Конкурсу є кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету спільно з профільними кафедрами зарубіжних закладів вищої освіти Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Бухарестського університету «АРТІФЕКС». Участь у ІІ етапі Конкурсу взяли 76 студентів з 28 вітчизняних та 5 іноземних закладів вищої освіти, які представили 56 робіт. (травень 2021 р.).

 7. Іонас Г.І. Аналіз поняття про грошові надходження підприємства // Збірник ХХXVІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Інновації науки ХХІ століття». – м. Вінниця, 18 листопада 2019 року. – Ч.2, С. 25-27.

 8. Матеуш В.М. Особливості аналітичного і синтетичного обліку основних засобів// Збі-рник Всеукраїнської науково-практичної iнтернет-конференції «Стан розвитку інфраструктури підтримки бізнесу». – м. Одеса, 7 грудня 2019 року. – Ч.2, С. 105-107. 
 1. Марченко В.О. Організація та методи ка обліку, аналізу і податкового контролю розрахунків підприємства з покупцями та замовниками// Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2019: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 7-15 листопада 2019р.С.84-86.
 2. Солодка Н. В. Основні недоліки в оплаті праці працівників бюджетних установ // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 жовтня 2019 р.): у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. , С.31-32.
 3. Солодка О. В. Роль контролю та аналізу основних засобів у діяльності підприємств державного сектору економіки // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 жовтня 2019 р.): у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. , С.33-34.
 4. Lutak A. Human Capital: It Is Time for Estimating Our Intellect. - Європейські мови – 2014: інновації та розвиток: за матеріалами ХІI міжнародної студентської конференції // Збірник наук. студ. робіт. – Д..: Літограф, 2014 – 252 с.
 5. Ягольник Т. А. Порівняльний аналіз обліку основних засобів за міжнародними та національними стандартами // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економ1чного розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 27 березня 2015 р. (ЛНТУ, м. Луцьк). - Тернополь : Крок, 2015. – С.99-100.
 6. Білоус А., Сафронова К. Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах україни // Матеріали Х Ювілейної всеукраїнської студенської конференції "Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи України, м. Чернівці, 15 січня 2015р. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. - С.138-139.
 7. Pyasta M. The impact of inflation // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів. Підприємств:проблеми та перспективи», Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.115-116.
 8. Соловьёва Ю. Ю. Учет и контроль деятельности  физического лица- предпринимателя на общей системе налогообложения // Х Международная научно-практическая конференция «Исследование и оптимизация экономических процессов «Оптимум - 2014» 2-4 грудня 2014р., г. Харьков. – С.62-64
 9. Сафронова К., Білоус А. Особливості, завдання, обєкти обліку в рослинництві// Матеріали Х Ювілейної всеукраїнської студенської конференції "Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи України, м.Чернівці, 15 січня 2015р. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. - С.139-140
 10. Плакса А. А. Аудит нарахування та виплати заробітної плати // Актуальные проблемы экономики и финансов: сборник тезисов научных работ II Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 29 апреля 2015 року / Финансово-экономический научный совет, 2015. – 50 с.).
 11. Пяста М.П. Проблеми чорної металургії як одного з лідируючих секторів української економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів. Підприємств:проблеми та перспективи», Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.61-62.
 12. Ванцова М.М. Особливості функціонування субєктів малого підприємництва в Україні // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи обліку, аналізу і аудиту" (1-3 грудня 2015р., м. Дніпропетровськ). - С.61-64.
 13. Кравченко Ю.С. Порівняння методів калькулювання та обліку витрат продукції рослинництва // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи обліку, аналізу і аудиту"(1-3 грудня 2015р., м. Дніпропетровськ). - С.40-42.
 14. Савіновська І.А.Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Іноваціна інфраструктура України" (20-21 листопада 2015р., м.Одеса). - С.48-50.
 15. Ворнік Д.Ю. Документальне оформлення виготовлення та реалізації готової продукціх рослинництва//Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції "Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України"(16 квітня 2016р., м. Луцьк). С.22-24.
 16. Миронова Н.В. Облік і контроль товарних запасів на підприємстві// Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 23)" / Збірник тез доповідей: випуск 23 (м. Тернопіль, 17 жовтня 2017 р.). – Тернопіль. – 2017. – С.79-81. 
 17. Черевченко Г.Ю. Проблеми розвитку молочного бізнесу в Україні // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific Horyzons-2017» / Збірник тез доповідей (Sherfield, September 30 – Осtober 7 2017 ) – 2017. – С.75-77.
 18. Марченко Ю.О. Проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками на сільськогосподарських підприємствах // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і іновації -2017» / Збірник тез доповідей (7-15 жовтня 2017 ) – Наука і студія - 2017. – С.37-40.
 19. Черкашина Л.М. Моніторинг дотримання принципів державного фінансового аудиту бюджетних установ // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 01-02 лютого 2018 р). – Бердянськ : Видавець типографія «Успех Принт»,2018. – С.97-99.
 20. Прудко К.В. Особливості фінансування видаткыв бюджетних установ // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 01-02 лютого 2018 р). – Бердянськ : Видавець типографія «Успех Принт»,2018. – С.197-199.
 21. Самодуров О. М. Важливість логістичного аудиту при управлінні розрахунками з постачальниками // Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності: І Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції, Дніпро, 19 березня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С.99-102.
 22. Третяк О. Ю. Раціоналізація інформаційного забезпечення розрахунків з покупцями підприємства // Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності: І Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції, Дніпро, 19 березня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С.119-121.
 23. Голова І.С. Облік витрат на геологорозвідку та оцінку ресурсів за міжнародними стандартами фінансової звітності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика»: збірник тез доповідей (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С.16-17.
 24. Ділігул А.А. Функціонування і розвиток інформаційно-облікової мережі підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика»: збірник тез доповідей (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С.19-20.Інша активність: 
 1. Представник кафедри обліку і аудиту у складі технічного персоналу приймальної комісії НТУ "Дніпровська політехніка" 2019 р.р.
 2. Куратор профорієнтаційної зустрічі зі школярами міста "One-day student" від фінансово-економічного факультету з 2019 р.


Визнання: 


Контакти: 


Shyshkova.N.L@nmu.one
Facebook - Nataliya Shyshkova


Соцмережі посилання викладачі.jpg

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт